KOMİTELERİMİZ

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bu Yönetmelikte ; 

Büyük Kulüp Derneği  -  Kulüp

Büyük Kulüp Yönetim Kurulu  -  YönetimKurulu

Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Gn. Sekreterliği - GN. SEKR.

Üye Faaliyetleri ve Etkinlikleri Komisyonu - Komisyon

olarak kısaltılmış şekilde anılacaktır.

ORGANİZASYON

yonetim-kurulu

ÜYE FAALİYET VE ETKİNLİKLERİ KOMİTELERİ

KOMİSYON'a bağlı olarak aşağıdaki komiteler faaliyet gösterecektir

AMAÇ

Kulüp üyelerinin katılımı ile oluşturulacak komite faaliyet ve etkinlikleri ileüyeler arasında sosyal ilişkileri güçlendirmek, hoşgörü, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, boş zamanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

Eğitim ve bilgi düzeylerini artırıcı bilimsel ve kültürel çalışmalarda bulunmak, etkinliklerle bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.

Kulüp üyeleri arasında kişisel gelişim ve hobi amacıyla seminer, konferans, panel, yarışma, sinema, tiyatro, müzik, resim, fotoğraf gibi güzel sanatlar konularında kurslar, sergiler ve etkinlikler düzenlemek.

Bedensel ve ruhsal sağlık korunması ve gelişimi için spor faaliyetleri düzenlemek.

Üyelerin katılacağı farklı kategorilerde korolar, müzik toplulukları, halk oyunları, tiyatro, dans ve benzeri grupları oluşturmak. 

Gençlerin iş hayatı konusunda gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla deneyimli üyelerle bir araya gelmelerini sağlamak. Ekonomi, teknoloji, bilişim ve diğer alanlarda iş hayatının liderlerinin ve alanlarında öne çıkmış üyelerin katılacağı toplantılar düzenlemek.

Uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla yurt dışındaki kardeş kulüplerle temas kurarak ziyaret etmek, yabancı kulüp üyelerinin kulübümüzü ziyaret etmelerini sağlamak.

Kardeş kulüplerle işbirliği içinde etkinlikler, konferanslar ve ülkemizi tanıtıcı toplantılar düzenlemek.

İhtiyaç sahibi öğrencilere Büyük Kulüp Burs Yönetmeliği çerçevesinde burs vermek, bu amaçla talepleri incelemek, burs alan gençlerin performanslarını takip etmek, staj konularında ve mezun olduklarında iş edinmelerine yardımcı olmak.

Bu amaca yönelik olarak fon yaratma çalışmaları yapmak.

ÜYE FAALİYETLERİ VE ETKİNLİKLERİ KOMİSYONUTEŞKİLİ VE GÖREVİ

Komisyon Üyeleri

Komisyon BK Yönetim Kurulu'nun her yönetim dönemi için Yönetim Kurulu asıl ve/veya yedek üyeleri arasından veya üyeler arasından atayacağı

 • Başkan
 • Başkan Yardımcısı
 • Sekreter

ve YK tarafından atanmış komite başkanları ile BK Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü’nden oluşur. Performanslarını takip etmek, staj konularında ve mezun olduklarında iş edinmelerine yardımcı olmak. Bu amaca yönelik olarak fon yaratma çalışmaları yapmak.

Komisyon’un Görevi

Komisyon, 1. maddede tanımlanan amaca uygun olarak, komite çalışmalarının disiplin ve uyum içinde yürütülmesini izler ve denetler.

En az ayda bir toplanıp komite çalışmaları konusunda GN.SEKR'e rapor sunar; komite çalışmaları ve etkinlikleri içinden Kulüp dergisinde yer alacakiçerikler konusundaönerilerde bulunur.

Komitelerin faaliyetleri için her komiteden alacağı dönem faaliyet planları ve bütçelerini inceler, revize eder ve Yönetim'in onayına sunar, onay verilen faaliyet planları ile bütçenin uygulanmasını izler, kontrol eder, denetler ve GN.SEKR'erapor eder.

Komitelerin faaliyet planlarının uygulanması aşamasında kontrollük görevi üstlenir ve Komiteler ile Kulüp idari personeli arasında iletişimi sağlar.

KOMİTELERİN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİMİ

 • Her komitenin kuruluş amacı ve faaliyet konusu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Komite amacı ve faaliyet konusu üyelere dergi, e-posta, SMS, instagram ve facebook yoluyla duyurulur.
 • Komite faaliyetlerine katılmak isteyen üyeler, hangi komiteye katılmak istediklerini komisyon@buyukkulup.org.tr adresine gönderirler.
 • Komite çalışmalarında, üyelerin eş ve/veya çocuklarından, ihtiyaç duyulması halinde yararlanılabilir.
 • Komite Başkanları Yönetim tarafından belirlenir. Komite Başkanı, komite üyeleri arasından komite faaliyetlerinin disiplin ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için üyelerin katılımı ve oyları ile bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçilmesini sağlar.

KOMİTELERİN GENEL ÇALIŞMA İLKELERİ

Her komite kendi faaliyet alanı ile ilgili aşağıdaki hususları yerine getirir:

 • Yıllık (dönemsel) çalışma planını oluşturmak,
 • Çalışma planına uygun olarak bütçesini hazırlamak. Her komite gerçekleştireceği faaliyetlerin giderlerini karşılamak amacıyla kendisine gelir kalemleri yaratmakla sorumludur.
 • Hazırladığı çalışma planı ve bütçeyi Komisyon’a sunarak onay almak,
 • Çalışmaları konusunda Komisyon’a 3 ayda bir ve dönem sonu raporu vermek.