KOMİTELER HAKKINDA

ÜYE ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Komiteler Hakkında


TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Yönetmelikte ; 

Büyük Kulüp Derneği  –  Kulüp
Büyük Kulüp Yönetim Kurulu  –  YönetimKurulu
Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Gn. Sekreterliği – GN. SEKR.
Üye Faaliyetleri ve Etkinlikleri Komisyonu – Komisyon olarak kısaltılmış şekilde anılacaktır.


Üye Faaliyet ve Etkinlik Komiteleri

KOMİSYON’a bağlı olarak aşağıdaki komiteler faaliyet gösterecektir


AMAÇ

Kulüp üyelerinin katılımı ile oluşturulacak komite faaliyet ve etkinlikleri ileüyeler arasında sosyal ilişkileri güçlendirmek, hoşgörü, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, boş zamanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

Eğitim ve bilgi düzeylerini artırıcı bilimsel ve kültürel çalışmalarda bulunmak, etkinliklerle bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.
Kulüp üyeleri arasında kişisel gelişim ve hobi amacıyla seminer, konferans, panel, yarışma, sinema, tiyatro, müzik, resim, fotoğraf gibi güzel sanatlar konularında kurslar, sergiler ve etkinlikler düzenlemek.

Bedensel ve ruhsal sağlık korunması ve gelişimi için spor faaliyetleri düzenlemek.

Üyelerin katılacağı farklı kategorilerde korolar, müzik toplulukları, halk oyunları, tiyatro, dans ve benzeri grupları oluşturmak.

Gençlerin iş hayatı konusunda gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla deneyimli üyelerle bir araya gelmelerini sağlamak.  Ekonomi, teknoloji, bilişim ve diğer alanlarda iş hayatının liderlerinin ve alanlarında öne çıkmış üyelerin katılacağı toplantılar düzenlemek.

Uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla yurt dışındaki kardeş kulüplerle temas kurarak ziyaret etmek, yabancı kulüp üyelerinin kulübümüzü ziyaret etmelerini sağlamak.

Kardeş kulüplerle işbirliği içinde etkinlikler, konferanslar ve ülkemizi tanıtıcı toplantılar düzenlemek.

İhtiyaç sahibi öğrencilere Büyük Kulüp Burs Yönetmeliği çerçevesinde burs vermek, bu amaçla talepleri incelemek, burs alan gençlerin performanslarını takip etmek, staj konularında ve mezun olduklarında iş edinmelerine yardımcı olmak.

Bu amaca yönelik olarak fon yaratma çalışmaları yapmak.

ÜYE FAALİYETLERİ VE ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU TEŞKİLİ VE GÖREVİ

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyon, Yönetim’in her yönetim dönemi için Yönetim Kurulu asıl ve/veya yedek üyeleri arasından veya üyeler arasından atayacağı

 • Başkan
 • Başkan Yardımcısı
 • Sekreter

ve Yönetim tarafından atanmış komite başkanları ile Kulüp Kurumsal İletişim Müdürü’nden oluşur.

KOMİSYON’UN GÖREVİ

Komisyon, 1. maddede tanımlanan amaca uygun olarak, komite çalışmalarının disiplin ve uyum içinde yürütülmesini izler ve denetler.

En az ayda bir toplanıp komite çalışmaları konusunda GN.SEKR’e rapor sunar; komite çalışmaları ve etkinlikleri içinden Kulüp dergisinde yer alacakiçerikler konusundaönerilerde bulunur.

Komitelerin faaliyetleri için her komiteden alacağı dönem faaliyet planları ve bütçelerini inceler, revize eder ve Yönetim’in onayına sunar, onay verilen faaliyet planları ile bütçenin uygulanmasını izler, kontrol eder, denetler ve GN.SEKR’erapor eder.

Komitelerin faaliyet planlarının uygulanması aşamasında kontrollük görevi üstlenir ve Komiteler ile Kulüp idari personeli arasında iletişimi sağlar.

ÜYE FAALİYET VE ETKİNLİKLERİ KOMİTELERİ

Komisyon’a bağlı olarak aşağıdaki komiteler faaliyet gösterir:

 • Burslar Komitesi
 • Kurslar Komitesi
 • Spor Komitesi
 • Sağlık Komitesi
 • Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi
 • Uluslararası İlişkiler ve Kardeş Kulüpler Komitesi
 • Çocuk Aktiviteleri Komitesi
 • Çevre, Doğa ve Gezi Komitesi
 • Kültür ve Sanat Komitesi
Back to top