MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta ‘Cemil Topuzlu Caddesi No:42 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Büyük Kulüp Derneği-Büyük Kulüp Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan sonra “BÜYÜK KULÜP” olarak anılacaktır) diğer tarafta www.buyukkulup.org.tr internet sitesinden yapılacak olan her türlü organizasyon ve etkiliğe ilişkin bilet satın alan, üyelik ile ilgili mali yükümlülüklerine ilişkin ödeme yapan Tüketici (“MÜŞTERİ/ÜYE” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu MÜŞTERİ/ÜYE’ye, www.buyukkulup.org.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, organizasyon, etkinlik bileti alınmasına, üyeliklere ilişkin her türlü mali yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile ödeme yapılmasına ilişkin olarak bilet satılması-ödeme yapılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 MÜŞTERİ/ÜYE-Üye, www.buyukkulup.org.tr adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

 1. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR
 • MÜŞTERİ/ÜYE-Üye, organizasyon, etkinlik biletini internet sitesi üzerinden seçimi yaptığı takdirde fiyatını görebilecektir.
 • Organizasyon/etkinlik biletleri, buyukkulup.org.tr üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. MÜŞTERİ/ÜYE, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. MÜŞTERİ/ÜYE, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.
 • Bilet fiyatları, yapılacak olan organizasyona, etkinliğe göre değişiklik arz edebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği MÜŞTERİ/ÜYE kabul ve beyan Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dâhil olup; biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli dâhil değildir. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette www.buyukkulup.org.tr’ un değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri MÜŞTERİ/ÜYE kabul ve beyan eder.
 • buyukkulup.org.tr tarafından işlem gören her bilet için, www.buyukkulup.org.tr tarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı www.buyukkulup.org.tr’ dan bilet satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.
 • buyukkulup.org.tr üzerinden organizasyon, etkinlik başlamadan en fazla 15 dakika öncesine kadar yapılacak olan etkinlik organizasyona ait bilet satın alınabilir.
 • Gününde ve saatinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.
 • MÜŞTERİ/ÜYE, buyukkulup.org.tr belirlediği maximum bilet sayısından fazla bilet satın alamaz. www.buyukkulup.org.tr bu uygulama ile olası kötü niyetli bilet satışlarını önlemektedir. MÜŞTERİ/ÜYE, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz.
 • buyukkulup.org.tr ile birlikte www.buyukkulup.org.tr’ nin tüm yöneticileri, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak www.buyukkulup.org.tr da ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. www.buyukkulup.org.tr ile birlikte www.buyukkulup.org.tr un tüm yöneticileri, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, MÜŞTERİ/ÜYE’nin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Alınan etkinlik, organizasyon biletlerine ilişkin olarak kontrol etme, muhafaza etme yükümlülüğü MÜŞTERİ/ÜYE’ye Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan MÜŞTERİ/ÜYE sorumlu olacaktır.
 • buyukkulup.org.tr üzerinden etkinlik, organizasyon bileti alarak;
 • Satın alınmış her etkinlik/organizasyon bileti için seçmiş olduğunuz masayı/ yeri/bölümü kabul etmiş
 • buyukkulup.org.tr’ un uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde organizasyon/etkinlik bileti satmayı reddetme, bilet satışını feshetme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.
 •  buyukkulup.org.tr üzerinden satın alınmış olan organizasyon/etkinlik biletlerinin, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda organizasyon/etkinlik seansına 1 saat kalana kadar www.buyukkulup.org.tr adresinden veya belirtilen usullerde yapılabilir. Kullanılan PNR kodları iade edilememektedir.
 1. CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ/ÜYE, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ/ÜYE’nin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili organizasyon/etkinlik seansının başlamasına 1 saatten fazla zamankalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. MÜŞTERİ/ÜYEnin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde www.buyukkulup.org.tr cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli MÜŞTERİ/ÜYE’ye iade edecektir. MÜŞTERİ/ÜYE, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya www.buyukkulup.org.tr un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

 1. KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ/ÜYE, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. MÜŞTERİ/ÜYE, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından BÜYÜK KULÜP’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ/ÜYE’nin kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı BÜYÜK KULÜP’ün doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle BÜYÜK KULÜP’ün bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER
 • Bilet satışına ilişkin bilgiler Büyük Kulüp tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.
 • Büyük Kulüp sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
 • MÜŞTERİ/ÜYE, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
 1. İHTİLAF HALLİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde MÜŞTERİ/ÜYE’nin hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜLÜK 

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte MÜŞTERİ/ÜYE, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.

MÜŞTERİ/ÜYE, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. SATICIYA AİTBİLGİLER
ÜNVAN : Büyük Kulüp Derneği
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI
: Göztepe
193 040 3740
E-POSTA  :  [email protected]
ADRES Cemil Topuzlu Caddesi No:42 Kadıköy İstanbul
 1. SATICIYA AİTBİLGİLER 
ÜNVAN : Büyük Kulüp Derneği İktisadi İşletmesi
VERGİ DAİRESİ VERGİ NUMARASI : Göztepe
193 003 3848
E-POSTA  :  [email protected]
ADRES Cemil Topuzlu Caddesi No:42 Kadıköy İstanbul

MÜŞTERİ/ÜYE, iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapacaktır.

İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda MÜŞTERİ/ÜYE tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

MÜŞTERİ/ÜYE, ön bilgilendirme formunda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Close Cart
Back to top