Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışanımız,

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve mevzuatı, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Şirketimiz tarafından işe alım süreci esnasında ve sonrasında, özlük dosyanızın bir parçası olarak, CV, iş başvuru formu, kimlik, ehliyet fotokopisi, ikametgâh, fotoğraf, sabıka kaydı, diploma fotokopisi, sağlık raporu ve kan grubu belgesi, sahip olunan sertifikalar, banka hesap bilgisi, AGİ formu (Eş ve çocuk bilgileri ve bunlara ait eğitim bilgileri) genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızdan alınmaktadır.

I – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz , KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, kanunlarda açıkça öngörülmesi, iş sözleşmenizin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması ve açık rızanız olan hukuki sebeplere dayanarak işe alım öncesi, işe giriş ve iş ilişkinizin devamı sırasında bizzat tarafınızdan, şirketimizin diğer personeli tarafından, özel hukuk kişiler (Örneğin insan kaynakları internet platformları) gibi farklı kanallardan sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve kamera çekimi vasıtasıyla toplanabilmektedir ve işlenmektedir.

 1. Şirketimizin Personel Özlük İşleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamında,
 • İşe giriş işlemlerininiz yapılması
 • Personel özlük işleri ve insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, personel listelerin tutulması ve güncellenmesi, bu süreçlerin değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Aylık bordrolarınızın hesaplanması,
 • Şirket içi ve dışı eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları ve bu amaçlarla fotoğraf ve görüntülerin kaydı,
 • Periyodik sağlık kontrollerin yapılması,
 • Şirketimizin temsil edilmesi ile ilgili her türlü belgelerin tanzim edilmesi,
 • Telekomünikasyon hizmetlerinin ve bilgi teknoloji işlemlerinin yürütülmesi ve internet erişimin sağlanması,
 • İdari işlerin yürütülmesi ve şirket organizasyonun, süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Acil durumlarda sizinle ve ya yakınlarınız ile telefon veya e-mail yoluyla iletişim kurulması,
 • Şirketimizin ve personelimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin geliştirilmesi ve gelişimlerine destek olunması için ayni ve maddi destek sağlanması,
 • Sendikalı personellerimiz sendikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

1- Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimiz Kapsamında,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük otoriteleri vb. kamu kurumlarına bildirim yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik gibi işlemlerin yapılabilmesi,
 • Güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kamera kayıtları yapılması, bunların muhafaza edilmesi, adli sicil kayıtlarının temini,
 • Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, İSG eğitimlerin yapılması ve raporların hazırlanması, acil durum listelerinin oluşturulması, acil durum operasyonların yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesi gibi süreçlerin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla KVK kapsamında işlenmektedir.

II – KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve Yönetmeliklerin gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır

III – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Daireleri, İŞKUR, Bilim Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük İdareleri ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Banka, Denetim ve Belgelendirme Şirketleri, Yeminli Mali Müşavirlik Firması, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı, Sağlık Personeli ve Eğitim Kurumları vb. Danışmanlık Şirketleri ile Yönetim Kuruluna aktarılabilir.

IV – KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. KVKK’nın 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi olarak sizden talep edilecektir.

V – VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ / BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres: Cemil Topuzlu Cad. No:42 Çiftehavuzlar Kadıköy İstanbul 34726

Telefon : 0216 302 42 72

Mail: [email protected]

Web: www.buyukkulup.org.tr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bilgilendirme metnini okuyup anladığımı ve bu bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda kanuni mecburiyet dışında alınan kişisel verilerimin işlenmesine ve yurtiçinde ve yurtdışında belirtilen 3. kişilere / kurumlara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

 

 

 

 

 

_________________________ ________________________________

Tarih Ad-Soyad, İmza

Açık rızanızın gerektiği durumlar için, bu metinde belirtilen şartları kabul etmiyorsanız,

bunu ayrıca belirtmenizi rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışanımız,

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve mevzuatı, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Şirketimiz tarafından işe alım süreci esnasında ve sonrasında, özlük dosyanızın bir parçası olarak, CV, iş başvuru formu, kimlik, ehliyet fotokopisi, ikametgâh, fotoğraf, sabıka kaydı, diploma fotokopisi, sağlık raporu ve kan grubu belgesi, sahip olunan sertifikalar, banka hesap bilgisi, AGİ formu (Eş ve çocuk bilgileri ve bunlara ait eğitim bilgileri) genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızdan alınmaktadır.

I – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz , KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, kanunlarda açıkça öngörülmesi, iş sözleşmenizin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması ve açık rızanız olan hukuki sebeplere dayanarak işe alım öncesi, işe giriş ve iş ilişkinizin devamı sırasında bizzat tarafınızdan, şirketimizin diğer personeli tarafından, özel hukuk kişiler (Örneğin insan kaynakları internet platformları) gibi farklı kanallardan sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve kamera çekimi vasıtasıyla toplanabilmektedir ve işlenmektedir.

 1. Şirketimizin Personel Özlük İşleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamında,
 • İşe giriş işlemlerininiz yapılması
 • Personel özlük işleri ve insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, personel listelerin tutulması ve güncellenmesi, bu süreçlerin değerlendirilmesi ve raporlanması,
 • Aylık bordrolarınızın hesaplanması,
 • Şirket içi ve dışı eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları ve bu amaçlarla fotoğraf ve görüntülerin kaydı,
 • Periyodik sağlık kontrollerin yapılması,
 • Şirketimizin temsil edilmesi ile ilgili her türlü belgelerin tanzim edilmesi,
 • Telekomünikasyon hizmetlerinin ve bilgi teknoloji işlemlerinin yürütülmesi ve internet erişimin sağlanması,
 • İdari işlerin yürütülmesi ve şirket organizasyonun, süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Acil durumlarda sizinle ve ya yakınlarınız ile telefon veya e-mail yoluyla iletişim kurulması,
 • Şirketimizin ve personelimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 • Çalışanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin geliştirilmesi ve gelişimlerine destek olunması için ayni ve maddi destek sağlanması,
 • Sendikalı personellerimiz sendikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

1-Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimiz Kapsamında,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük otoriteleri vb. kamu kurumlarına bildirim yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik gibi işlemlerin yapılabilmesi,
 • Güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kamera kayıtları yapılması, bunların muhafaza edilmesi, adli sicil kayıtlarının temini,
 • Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, İSG eğitimlerin yapılması ve raporların hazırlanması, acil durum listelerinin oluşturulması, acil durum operasyonların yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesi gibi süreçlerin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla KVK kapsamında işlenmektedir.

II – KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve Yönetmeliklerin gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır

III – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Daireleri, İŞKUR, Bilim Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük İdareleri ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Banka, Denetim ve Belgelendirme Şirketleri, Yeminli Mali Müşavirlik Firması, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı, Sağlık Personeli ve Eğitim Kurumları vb. Danışmanlık Şirketleri ile Yönetim Kuruluna aktarılabilir.

IV – KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. KVKK’nın 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi olarak sizden talep edilecektir.

V – VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ / BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres: Cemil Topuzlu Cad. No:42 Çiftehavuzlar Kadıköy İstanbul 34726

Telefon : 0216 302 42 72

Mail: [email protected]

Web: www.buyukkulup.org.tr

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bilgilendirme metnini okuyup anladığımı ve bu bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda kanuni mecburiyet dışında alınan kişisel verilerimin işlenmesine ve yurtiçinde ve yurtdışında belirtilen 3. kişilere / kurumlara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

 

 

 

_________________________ ________________________________

Tarih Ad-Soyad, İmza

Açık rızanızın gerektiği durumlar için, bu metinde belirtilen şartları kabul etmiyorsanız,

bunu ayrıca belirtmenizi rica ederiz.

Close Cart
Back to top